Blogs van advocaten
in Amsterdam

Toezicht op pensioenfondsen door DNB

Toezicht op pensioenfondsen door DNB

De AFM houdt toezicht op het gedrag van de pensioenfondsen (gedragstoezicht), waaronder de informatieverstrekking door pensioenfondsen en de naleving van de zorgplicht. DNB is belast met met het prudentiële en materiële toezicht. Het prudentiële toezicht omvat het toezicht op de financiering van de pensioenverplichtingen. Het materiële toezicht omvat het toezicht op (1) de uitvoeringsovereenkomst tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever en (2) het pensioenreglement dat de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de werknemer beschrijft.

Op basis van de Pensioenwet dient DNB een register te beheren waarin alle pensioenfondsen met zetel in Nederland worden ingeschreven. Bij oprichting dient een pensioenfonds zich dus te melden bij DNB.

Handhaving door DNB

De Pensioenwet kent aan DNB een aantal handhavingsbevoegdheden toe die DNB kan inzetten bij het toezicht op de naleving van de Pensioenwet door pensioenfondsen. DNB kan gebruik maken van een aantal niet-wettelijke en wettelijke interventie-instrumenten om pensioenfondsen die niet aan de pensioenwet voldoen te sturen in de juiste richting. Zo komt het voor dat DNB, als eerste interventie, kiest voor het versturen van een waarschuwingsbrief aan het in overtreding zijnde pensioenfonds. Een voorbeeld van een interventie-instrument met grotere gevolgen voor het pensioenfonds is het geven van een aanwijzing in de zin van artikel 171 van de Pensioenwet. Door het geven van een aanwijzing beoogt DNB te bewerkstelligen dat het pensioenfonds bepaalde handelingen en/of gedragingen (her)overweegt of nalaat. Dit om er voor te zorgen dat het beleid van het pensioenfonds in overeenstemming wordt gebracht met de wet. Het desbetreffende pensioenfonds kan tegen een aanwijzing bezwaar maken bij DNB nu de aanwijzing gekwalificeerd kan worden als een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan het pensioenfonds in beroep gaan tegen het besluit bij de rechtbank Rotterdam. Indien interventie niet leidt tot het door DNB gestelde doel, kan DNB een sanctie opleggen zoals een bestuurlijke boete.

Nog nooit is voorgekomen dat DNB een pensioenfonds heeft uitgeschreven uit het register van pensioenfondsen zonder eerst gebruik te maken van de aan haar bij wet toebedeelde interventiemogelijkheden of sancties.

Kort geding tegen DNB wegens onjuiste interventie

Onlangs heeft DNB voor het eerst getracht een pensioenfonds direct uit te schrijven uit het register. Het betreffende pensioenfonds, door Blenheim Advocaten bijgestaan, heeft direct bezwaar aangetekend tegen het besluit tot uitschrijving.
Ook heeft het pensioenfonds bij de Voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening tot schorsing van het besluit verzocht. De Voorzieningenrechter heeft in haar vonnis de besluitvorming van DNB niet gevolgd en het verzoek van het pensioenfonds, tot het treffen van een voorlopige voorziening, toegewezen.

De Voorzieningenrechter heeft hierbij het volgende overwogen.

DNB heeft aan haar besluit ten grondslag gelegd dat het pensioenfonds niet gekwalificeerd zou kunnen worden als een pensioenfonds. Om die reden heeft DNB besloten de inschrijving van het pensioenfonds in het register van pensioenfondsen door te halen. Hoewel de Voorzieningenrechter overweegt dat de opzet van het pensioenfonds ongebruikelijk is, valt volgens de Voorzieningenrechter niet in te zien waarom het pensioenfonds niet onder de wettelijk definitie van “pensioenfonds” zou vallen. Bovendien heeft DNB volgens de Voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat DNB met de wettelijk aan haar toegekende handhavingsinstrumenten (zoals het geven van een aanwijzing) niet zou kunnen bereiken dat het betreffende pensioenfonds de door DNB gestelde overtredingen ongedaan maakt.

Doorhaling is volgens de Voorzieningenrechter in dit geval niet het juiste middel om de volgens DNB aanwezige overtreding ongedaan te maken.

Het pensioenfonds is thans nog in afwachting van de beslissing op bezwaar en zal zich, afhankelijk van dit besluit van DNB, beraden over de verder te nemen stappen.

Vragen betreffende de Pensioenwet of toezicht op pensioenfondsen

Indien u vragen heeft betreffende toezicht op pensioenfondsen door DNB, handhavend optreden door de toezichthouders (AFM en/of DNB) en/of financiële wet- en regelgeving, dan kunt u vrijblijvend met onze praktijkgroep financieel recht contact opnemen:

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form